Rocky  盤石系列   設計師:Dana Novakova                      

堅毅如磐石般的意力不搖

 

 

產品名稱:Rocky水晶酒瓶

尺寸:850ML

材質:水晶玻璃

包裝方式:1 /禮盒

售價:3900

 

 

 

 

 

產品名稱:Rocky 水晶威士忌杯

尺寸:310ML

材質:水晶玻璃

包裝方式: 6/禮盒

售價:550/1

 

 

 

 

 

 

產品名稱:Rocky 水晶花瓶

尺寸:305CM

材質:水晶玻璃

包裝方式:1 /禮盒

售價:4500

 

 

 

產品名稱:Rocky 水晶

尺寸:280mm

材質:水晶玻璃

包裝方式: 1/禮盒

售價:4200/1